Miten luodaan onnistuneet juhlat?

Miten luodaan onnistuneet juhlat?

Juhlien järjestäminen voi olla stressaavaa aikaa tai sitten siitä voi ottaa ilonirti ja nauttia tulevasta tapahtumasta. Liikaa painetta ei kannata ottaa, sillä pienet virheet ja mokat kuuluvat aina asian. Hyvällä suunnitelmalla ja delegoinnilla vältät negatiivisilta tunteilta ja pystyt paremmin nauttimaan järjestelyistä. Luo Pinterest kansioita, pyydä luovaa ystävää kaveriksi tai osta kaikki tarjottavat valmiina - toimi niin kuin näet itse parhaaksi.

Aloi­ta juh­la­val­mis­te­lut ajois­sa!

Pää­tä juh­la­päi­vä ja vie­rai­den mää­rä. Mie­ti juh­lal­le tee­ma, tar­joi­lut ja ko­ris­te­lu. Laa­di juh­la­bud­jet­ti. Poh­di, ha­lu­at­ko juh­liin oh­jel­maa ja mu­siik­kia. Tar­kis­ta as­ti­oi­den, pöy­tä­lii­no­jen, tuo­lien ja pöy­tien riit­tä­vyys. Lai­naa ys­tä­vil­tä ja naa­pu­reil­ta tar­vit­ta­es­sa li­sää. As­ti­oi­ta voi myös vuok­ra­ta. Jos ti­laat ruo­at pi­to­pal­ve­lus­ta, pyy­dä tar­jous ai­na­kin kol­mes­ta pai­kas­ta. Ole liik­keel­lä ajois­sa!

Kuu­kaut­ta en­nen juh­lia

Laa­di kut­sut ja toi­mi­ta ne. Tee ai­ka­tau­lu juh­la­val­mis­te­luis­ta. Juh­lien koos­ta riip­puu, kuin­ka mon­ta apu­lais­ta tar­vit­set. Jos juh­lis­sa soi­te­taan taus­ta­mu­siik­kia, aloi­ta soit­to­lis­tan ko­ko­a­mi­nen.

 

Kak­si viik­koa en­nen juh­lia

Tee tark­ka suun­ni­tel­ma tar­joi­luis­ta ja sel­keä os­tos­lis­ta, mitä juh­la­päi­väl­le tar­vit­set. Juh­la­päi­vän aat­to on lii­an myö­häi­nen ajan­koh­ta os­tos­reis­sul­le. Os­ta säi­ly­viä tar­vik­kei­ta etu­kä­teen, ku­ten kah­vit, teet ja muut juo­mat, sekä lau­tas­lii­nat ja kynt­ti­lät. Jos teet it­se, tee kaik­ki tar­jot­ta­vat, jot­ka voi pa­kas­taa. Sovi työn­ja­os­ta: Kuka ot­taa vie­raat vas­taan, kuka huo­leh­tii on­nit­te­lu­ku­kat mal­jak­koon. Sovi myös, kuka ot­taa va­lo­ku­vat juh­lis­sa. Suun­nit­te­le kim­put tai ti­laa ku­kat.

Juh­la­vii­kol­la

Sii­voa ja lai­ta koti juh­la­kun­toon. Rai­vaa kaik­ki tur­ha, kar­si ka­lus­tei­ta va­ras­toon tai naa­pu­riin. Va­raa tar­peek­si ti­laa ja is­tu­ma­paik­ko­ja. Jär­jes­tä vaa­te­säi­ly­tys. Siis­ti myös piha ja par­ve­ke. Tar­kis­ta kyl­mä­säi­ly­tys­ti­lo­jen riit­tä­vyys, lai­ta kyl­mä­va­raa­jia pak­ka­seen ja hyö­dyn­nä tar­vit­ta­es­sa kyl­mä­lauk­ku­ja. Naa­pu­rin­kin jää­kaap­pi­ti­laa voi roh­ke­as­ti ky­syä. Lai­ta sa­mal­la juo­mat vii­le­ne­mään. Va­raa tar­jot­ta­vaa riit­tä­väs­ti. Ruo­il­le ja juo­mil­le löy­tyy val­mii­ta tau­lu­koi­ta ne­tis­tä, jot­ka an­ta­vat os­viit­taa tar­joil­ta­vien mää­räs­tä juh­li­jaa koh­den. 

 Pari päi­vää en­nen juh­la­päi­vää

Tee lo­put ruo­ka­os­tok­set 1–2 päi­vää en­nen juh­laa. Nou­da ku­kat ja ti­la­tut ruo­at. Val­mis­ta lo­put tar­jot­ta­vat, ota pa­kas­ti­meen val­mis­te­tut ruo­at su­la­maan ja täy­tä kak­ku. Ko­koa nou­to­pöy­tä mah­dol­li­sim­man val­miik­si jo edel­li­se­nä päi­vä­nä ja ke­rää esiin kaik­ki tar­vit­ta­va. Jätä juh­la­päi­väl­le mah­dol­li­sim­man vä­hän te­ke­mis­tä. Esi­val­mis­te­le vii­meis­tään aat­to­na kaik­ki, min­kä voit. Tee vii­meis­te­ly­sii­vous: sii­voa vie­lä ves­sa. Ko­ris­ta se ku­kin ja huo­ne­tuok­sul­la.

Juh­la­päi­vä­nä

Ko­ris­te­le kak­ku, ko­koa sa­laa­tit ja var­mis­ta, et­tä kaik­ki on val­mis­ta. En­nen kuin vie­raat saa­pu­vat, va­raa het­ki ai­kaa rau­hoit­tu­mi­seen. Älä jätä lii­an pal­jon teh­tä­viä juh­la­päi­vän aa­mul­le, sil­lä her­mot ki­rei­nä on vai­kea iloi­ta juh­las­ta.

Lähde: Koti ja Keittiö

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.